اموزش و دانلود

وبلاگ اموزش ، تفریحی ، دانلود ، ادبی و ...

اموزش و دانلود

وبلاگ اموزش ، تفریحی ، دانلود ، ادبی و ...

قالب وبلاگ ابی

هامان | يكشنبه, ۲ شهریور ۱۳۹۳، ۰۵:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر
 
 
توضیحات : قالبی که مشاهده میکنید یک قالب حرفه ای و زیبا با امکان صفحه بندی برای بلاگفا میباشد . وضوح نمایش استاندارد این قالب 1024*768 میباشد و با تمام مرور گرها سازگاری دارد . 
 
موضوع : قالب وبلاگ ، بلاگفا
حجم : ناچیز
ثالب بندی : Html
 
برای دریافت و مشاهده قالب به ادامه مطلب بروید 
 
 
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
<title><-BlogAndPostTitle-></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="designer" content="Theme - Designer">
<meta name="designerUrl" content="http://www.theme-designer.com/">
<meta name="language" content="Farsi">
<meta name="author" content="<-BlogAuthor->">
<meta name="description" content="<-BlogAndPostTitle-> - <-BlogDescription->">
<meta name="keywords" content="<-BlogAndPostTitle->,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->" />
<link href="http://themeupload.theme-designer.com/67/c.css" type="text/css" rel="stylesheet">
<script src="http://themeupload.theme-designer.com/67/js/jquery.js"></script>
<script src="http://themeupload.theme-designer.com/67/js/theme-designer-com.js"></script>
<script language="javascript">
 function GetBC(lngPostid)
  {
    intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
    strBlogId="<-BlogId->";
    intCount=-1;
    strResult="";
    try {
	 for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
	 {
	    if (BlogComments[i]==lngPostid)
	    intCount=BlogComments[i+1] ;
	 }
      } catch( e) {
      }
  if ( intCount==-1) strResult="نظر دهید";
  if ( intCount==0) strResult="نظر بدهید";
  if ( intCount==1) strResult="یک نظر";
  if ( intCount>1) strResult=intCount + " نظر" ;
 
 strUrl="http://commenting.blogfa.com/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
 strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" + strResult + " </a>" ;

 document.write ( strResult ) ;
 }
 
function OpenLD()
{
 window.open('LinkDump.aspx','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
 return true;
}
</script>
</head>
<!-- Template67-blogfa -->
<!-- Version: 1.0 -->
<!-- Url template: http://www.theme-designer.com/template67.html -->
<!-- Design By: wWw.Theme-Designer.Com -->
</head>

<body onload="checkColor()">

<body bgcolor="#FFFFFF">

<table border="0" width="100%" dir="rtl" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td>
<!-- menu top -->
<div class="changecolor" id="menu">
<div class="w">
<div align="center">
<table border="0" width="1003" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>

<td valign="top">
<div class="theme-designer-com_menutop">
<div class="theme-designer-com_menutop-link">
<a href="<-BlogUrl->">صفحه ی نخست</a>
<a href="mailto:<-BlogEmail->">ایمیل</a>
<a href="<-BlogArchiveLink->">آرشیو مطالب</a>
<a target="_blank" href="/posts/">عناوین مطالب</a>
<a target="_blank" href="<-BlogXmlLink->">rss</a>
<BlogProfileLinkBlock><a target="_blank" href="<-BlogProfileLink->">پروفایل مدیر</a></BlogProfileLinkBlock>
<a href="<-BlogUrl->/m">نسخه موبایل</a>
</div>
</div>
</td>

<td width="305" valign="top">
<div class="search">
<form method="Get" target="_blank" action="http://google.com/search" class="sch"><input name="sitesearch" value="<-BlogUrl->" type="hidden">
<input type="text" name="q" size="5" class="txt" ><input type="submit" value=" " class="changecolor" id="but">
</form>
</div>
<div class="w-h_color-date">
<button class="color-back-1" type="button" onclick="changecolor('1')"></button>
<button class="color-back-2" type="button" onclick="changecolor('2')"></button>
<button class="color-back-3" type="button" onclick="changecolor('3')"></button>
<button class="color-back-4" type="button" onclick="changecolor('4')"></button>
<button class="color-back-5" type="button" onclick="changecolor('5')"></button>
<button class="color-back-6" type="button" onclick="changecolor('6')"></button>
<div class="back-dete"> <script type='text/javascript' language='javascript' src='http://www.theme-designer.com/s/history/?type=1'></script> </div>
</div>
</td>

<td width="34" valign="top"></td>

</tr>
</table>
</div>
</div>
</div>
<!-- / menu top -->
<!-- header -->
<!---------- he ---------------------------->
<!---------- address-image --------->
<div style="
	background-image:url('http://themeupload.theme-designer.com/67/image/8.png');
	background-repeat:no-repeat; background-position:center top;">
<div align="center"><div class="theme-designer-com_block-koli"><div align="right">
<!---------- address-image ---------><div class="header-top-space"></div>
<div class="theme-designer-com_makan_blogtitle">
<div class="theme-designer-com_blogtitle"><a href="<-BlogUrl->"><-BlogTitle-></a></div>
<div class="theme-designer-com_description"><-BlogDescription-></div>
</div>

</div></div></div>
<div class="theme-designer-com_khat-top"></div>
</div>
<!---------- he ---------------------------->
<!-- / header -->
<!-- post rightmenu -->
<div align="center"><div class="theme-designer-com_block-koli"><div align="right">

<div class="theme-designer-com_makan_post-rightmenu-space"></div>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td valign="top" width="601">

<BLOGFA>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td valign="top" width="60"><div class="changecolor" id="theme-designer-com_post1"></div></td>
<td valign="top">
<div class="theme-designer-com_post-title"><a href="<-PostLink->"><-PostTitle-></a></div>
<div class="theme-designer-com_post2">
<-PostDate-> ساعت <-PostTime-> | نوشته ‌شده به دست
<span id="theme-designer-com_post3"><-PostAuthor-></span>
<BlogComment> | ( <span class="theme-designer-com_post3"><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script></span> )</BlogComment>
</div>
</td>
</tr>
</table>
<div class="theme-designer-com_post4">
<div class="theme-designer-com-post-text"><-PostContent-></div>
<BlogPostCategoriesBlock>
<div class="theme-designer-com_width100-darsad">
<div id="post-abi-icon" class="changecolor"></div>
<div class="post-abi-icon2">موضوعات مرتبط: <BlogPostCategories separator="، " ><a href="<-CategoryLink->"><-CategoryName-></a></BlogPostCategories></div>
</div>
<div style="theme-designer-com_clear"></div><br>
</BlogPostCategoriesBlock>
<BlogPostTagsBlock>
<div class="theme-designer-com_width100-darsad" style="margin:4px 0px 0px 0px;">
<div id="post-abi-icon-b" class="changecolor"></div>
<div class="post-abi-icon2">برچسب‌ها: <BlogPostTags separator=", "><a href="<-TagLink->"><-TagName-></a></BlogPostTags></div>
</div>
<div style="theme-designer-com_clear"></div><br>
</BlogPostTagsBlock>
<BlogExtendedPost>
<div id="theme-designer-com-post-more-back" class="changecolor"><div id="theme-designer-com-post-more"><ul>
<li><center><a href="<-PostLink->" >ادامه مطلب ...</a></center></li>
</ul></div></div>
</BlogExtendedPost>
<div class="theme-designer-com_post-space"></div>
</BLOGFA>

<BlogNextAndPreviousBlock>
<div style="width:100%">
<BlogPreviousPageBlock>
<div class="changecolor" id="theme-designer-com-page-PN-back1"><div id="theme-designer-com-page-PN"><ul>
<li><center><a href="<-BlogPreviousPageLink->" style="float:right;"> « مطالب جدیدتر </a></center></li>
</ul></div></div>
</BlogPreviousPageBlock>
<BlogNextPageBlock>
<div class="changecolor" id="theme-designer-com-page-PN-back2"><div id="theme-designer-com-page-PN"><ul>
<li><center><a href="<-BlogNextPageLink->" style="float:left;">مطالب قدیمی‌تر	» </a></center></li>
</ul></div></div>
</BlogNextPageBlock>
</div>
</BlogNextAndPreviousBlock>

</td>
<td valign="top" width="29">&nbsp;</td>
<td valign="top" width="305">
<!-- social -->
<ul id="alibehnamfar-ir" align="right">
<div class="theme-designer-com_width100-darsad">
<div class="theme-designer-com_social-width1">
<li><div id="social1-back1" class="changecolor"><a href="http://twitter.com/" class="social1" title="twitter"><span class="hidden">twitter</span></a></div></li>
<li><div id="social1-back2" class="changecolor"><a href="http://plus.google.com/" class="social2" title="plus"><span class="hidden">plus</span></a></li>
</div>
<div style="theme-designer-com_clear"></div>
<div class="theme-designer-com_social-width2">
<li><div id="social1-back3" class="changecolor"><a href="http://facebook.com/" class="social3" title="facebook"><span class="hidden">facebook</span></a></div></li>
</div>
<div style="theme-designer-com_clear"></div>
<div class="theme-designer-com_social-width3">
<li><div id="social1-back4" class="changecolor"><a href="<-BlogXmlLink->" class="social4" title="RSS"><span class="hidden">RSS</span></a></div></li>
</div>
<div style="theme-designer-com_clear"></div>
</div>
</ul>
<!-- / social -->

<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td valign="top">

<BlogCategoriesBlock>
<div class="theme-designer-com_menuright-space"></div>
<div class="theme-designer-com_menuright changecolor" id="back-color-1">
<div class="theme-designer-com_menuright-title">موضوعات</div>
<div class="theme-designer-com_menuright-space2"></div>
<div align="center"><div class="theme-designer-com_menuright2"><div align="right">
<BlogCategories><div class="vmenu"><a href="<-CategoryLink->" ><-CategoryName-></a></div><div class="vmenu2"></div></BlogCategories>
</div></div></div>
</div>
</BlogCategoriesBlock>

<BlogAuthorsBlock>
<div class="theme-designer-com_menuright-space"></div>
<div class="theme-designer-com_menuright changecolor" id="back-color-2">
<div class="theme-designer-com_menuright-title">نویسندگان</div>
<div class="theme-designer-com_menuright-space2"></div>
<div align="center"><div class="theme-designer-com_menuright2"><div align="right">
<BlogAuthors><div class="vmenu"><a href="<-AuthorLink->"><-AuthorName-></a></div><div class="vmenu2"></div></BlogAuthors>
</div></div></div>
</div>
</BlogAuthorsBlock>

<BlogTagsBlock>
<div class="theme-designer-com_menuright-space"></div>
<div class="theme-designer-com_menuright changecolor" id="back-color-3">
<div class="theme-designer-com_menuright-title">برچسب ها</div>
<div class="theme-designer-com_menuright-space2"></div>
<div align="center"><div class="theme-designer-com_menuright2"><div align="right">
<BlogTags><div class="vmenu"><a href="<-TagLink->" title="<-TagCount->"><-TagName-> (<-TagCount->)</a></div><div class="vmenu2"></div></BlogTags>
</div></div></div>
</div>
</BlogTagsBlock>

<BlogLinksBlock>
<div class="theme-designer-com_menuright-space"></div>
<div class="theme-designer-com_menuright changecolor" id="back-color-4">
<div class="theme-designer-com_menuright-title">لینک دوستان</div>
<div class="theme-designer-com_menuright-space2"></div>
<div align="center"><div class="theme-designer-com_menuright2"><div align="right">
<div class="vmenu"><a target="_blank" title="تم دیزاینر : قالب وبلاگ" href="http://www.theme-designer.com" >قالب وبلاگ</a></div><div class="vmenu2"></div>
<BlogLinks><div class="vmenu"><a target="_blank" href="<-LinkUrl->"><-LinkTitle-></a></div><div class="vmenu2"></div></BlogLinks>
</div></div></div>
</div>
</BlogLinksBlock>

<!-- Archive -->
<div class="theme-designer-com_menuright-space"></div>
<div class="theme-designer-com_menuright changecolor" id="back-color-5">
<div class="theme-designer-com_menuright-title">آرشیو مطالب</div>
<div class="theme-designer-com_menuright-space2"></div>
<div align="center"><div class="theme-designer-com_menuright2"><div align="right">
<BlogArchive><div class="vmenu"><a href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a></div><div class="vmenu2"></div></BlogArchive>
</div></div></div>
</div>
<!-- /Archive -->

<div class="theme-designer-com_menuright-space"></div>
<div class="theme-designer-com_menuright changecolor" id="back-color-6">
<div class="theme-designer-com_menuright-title">دیگر موارد</div>
<div class="theme-designer-com_menuright-space2"></div>
<div align="center"><div class="theme-designer-com_menuright2">
<-BlogCustomHtml->
</div></div>
</div>

</td>
</tr>
</table>

</td>
</tr>
</table>

</div></div></div>
<!-- / post rightmenu -->
<!-- footer -->
<div class="theme-designer-com_footer-space"></div>
<div id="theme-designer-com_abi-footer" class="changecolor">
<div align="center"><div class="theme-designer-com_block-koli"><div align="right">

<div class="theme-designer-com_footer-space2"></div>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td valign="top" width="18">&nbsp;</td>
<td valign="top" width="268">

<BlogProfile>
<div class="theme-designer-com_footer-menu">
<div class="theme-designer-com_footer-menu-title">درباره ما</div>
<div class="theme-designer-com_footer-menu-space3"></div>
<div class="theme-designer-com_width100-darsad">
<BlogPhoto><div class="theme-designer-com_footer-menu-profile1"><img src="<-BlogPhotoLink->"></div></BlogPhoto>
<div class="theme-designer-com_footer-menu-profile2">
<-BlogAbout->
</div>
</div>
<div class="theme-designer-com_clear"></div>
</div>
</BlogProfile>

</td>
<td valign="top" width="46">&nbsp;</td>
<td valign="top" width="268">

<BlogLinkDumpBlock>
<div class="theme-designer-com_footer-menu">
<div class="theme-designer-com_footer-menu-title">پیوند های روزانه</div>
<div class="theme-designer-com_footer-menu-space3"></div>
<BlogLinkDump><div class="vmenu"><a target="_blank" title="<-LinkDescription->" href="<-LinkUrl->" ><-LinkTitle-></a></div><div class="vmenu2"></div></BlogLinkDump>
<div class="vmenu"><a href="javascript:void(0)" onclick ="OpenLD();">لیست تمام پیوند ها</a></div><div class="vmenu2"></div>
</div>
</BlogLinkDumpBlock>

</td>
<td valign="top" width="46">&nbsp;</td>
<td valign="top" width="268">

<BlogPreviousItemsBlock>
<div class="theme-designer-com_footer-menu">
<div class="theme-designer-com_footer-menu-title">آخرین مطالب</div>
<div class="theme-designer-com_footer-menu-space3"></div>
<BlogPreviousItems items="15" ><div class="vmenu"><a href="<-PostLink->" title="<-PostDate->" > <-PostTitle-> </a></div><div class="vmenu2"></div></BlogPreviousItems>
</div>
</BlogPreviousItemsBlock>

</td>
<td valign="top" width="18">&nbsp;</td>
</tr>
</table>
<div class="theme-designer-com_footer-space2"></div>

</div></div></div>
</div>
<div class="theme-designer-com_footer-copyright1">
<div id="theme-designer-com_footer-copyright-abi" class="changecolor"></div>
<div class="theme-designer-com_footer-copyright-sefid"></div>
<div align="center"><div class="theme-designer-com_block-koli"><div align="right">

<div class="theme-designer-com_footer-copyright3">
<div id="footer-back-c" class="changecolor"></div>
<a id="footer_theme-designer-aaa" href="http://www.theme-designer.com"></a>
</div>
<div class="theme-designer-com_footer-copyright4" align="right">
تمام حقوق این وب سایت و مطالب آن متعلق به <a href="<-BlogUrl->"> <-BlogTitle-> </a>می باشد
.<br>
<div class="theme-designer-com_footer-copyright5">
کد نویسی و گرافیک قالب توسط : <a target="_blank" title="قالب وبلاگ" href="http://www.theme-designer.com">تم دیزاینر</a>
</div>
</div>
<div id="theme-designer-com_footer-copyright2" class="changecolor"></div>

</div></div></div>
</div>
<!-- / footer -->
</td>
</tr>
</table>

</body>
</html>
نظر شما راجع به این قالب : 
  
 

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی