اموزش و دانلود

وبلاگ اموزش ، تفریحی ، دانلود ، ادبی و ...

اموزش و دانلود

وبلاگ اموزش ، تفریحی ، دانلود ، ادبی و ...

قالب راهیان نور

هامان | يكشنبه, ۲ شهریور ۱۳۹۳، ۰۵:۳۱ ب.ظ | ۲ نظر

 

 

توضیحات : طرح راهیان نور نوعی فضا سازی برای کسانی است که علاقه مند به راهیان نور میباشند. سعی شده است از المان های راهیان نور استفاده شود که میتوانید در فوتر طرح قالب این نکته را ببینید که از سردر های ورودی استفاده شده و کفش هایی که معمولا بازدید کننده ها از این مناطق در می آورند و وجود ویلچر به معنی کسی که برای ورود به این منطقه از ویلچر خود استفاده نکرده. استفاده از جملات مقام معظم رهبری در فوتر کار و گل هایی که در منطقه قتلگاه شیخی برای بازدید کنندگان از این منطقه یادآوری خاطرات زیبایی است. در طراحی سعی بر این بوده است که فضای مقدس اردوهای راهیان نور به نوعی برای مخاطبین بازسازی بشود ، نکته مورد تاکید در طراحی،استفاده از المان های واقعی برای تداعی خاطرات عزیزانی که به این مناطق سفر کرده اند ، بوده است . 

 

موضوع : قالب وبلاگ ، بلاگفا

حجم : ناچیز

قالب بندی : Html

 

برای دریافت قالب به ادامه مطلب بروید 

 

 

 

 

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title><-BlogAndPostTitle-></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="designer" content="Theme - Designer">
<meta name="designerUrl" content="http://www.theme-designer.com/">
<meta name="language" content="Farsi">
<meta name="author" content="<-BlogAuthor->">
<meta name="description" content="<-BlogAndPostTitle-> - <-BlogDescription->">
<meta name="keywords" content="<-BlogAndPostTitle->,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->" />
<link href="http://themeupload.theme-designer.com/65/c.css" type="text/css" rel="stylesheet">
<script src="http://themeupload.theme-designer.com/65/js/jquery-1.4.3.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="http://themeupload.theme-designer.com/65/js/jquery.tools.min.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript" src="http://themeupload.theme-designer.com/65/js/scrolltopcontrol.js"></script> 
<script language="javascript" type="text/javascript">
    // execute your scripts when the DOM is ready. this is mostly a good habit
    $(function() {

      // initialize scrollable
    $(".scrollable").scrollable({ circular: true }).autoscroll({ interval: 4000 });

    });
</script>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var theForm = document.forms['form1'];
if (!theForm) {
  theForm = document.form1;
}
function __doPostBack(eventTarget, eventArgument) {
  if (!theForm.onsubmit || (theForm.onsubmit() != false)) {
    theForm.__EVENTTARGET.value = eventTarget;
    theForm.__EVENTARGUMENT.value = eventArgument;
    theForm.submit();
  }
}
//]]>
</script>
<script language="javascript">
 function GetBC(lngPostid)
  {
    intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
    strBlogId="<-BlogId->";
    intCount=-1;
    strResult="";
    try {
	 for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
	 {
	    if (BlogComments[i]==lngPostid)
	    intCount=BlogComments[i+1] ;
	 }
      } catch( e) {
      }
  if ( intCount==-1) strResult="نظر دهید";
  if ( intCount==0) strResult="نظر بدهید";
  if ( intCount==1) strResult="یک نظر";
  if ( intCount>1) strResult=intCount + " نظر" ;
 
 strUrl="http://commenting.blogfa.com/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
 strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" + strResult + " </a>" ;

 document.write ( strResult ) ;
 }
 
function OpenLD()
{
 window.open('LinkDump.aspx','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
 return true;
}
</script>
</head>
<!-- Template65-blogfa -->
<!-- Version: 2.0 -->
<!-- Url template: http://www.theme-designer.com/template65.html -->
<!-- Design By: wWw.Theme-Designer.Com -->

<body background="http://themeupload.theme-designer.com/65/image/1.jpg" >

<div class="theme-designer-com_header-background">
<div align="center" dir="rtl">
<div class="theme-designer-com_block-koli">
<!-- -->
<table border="0" width="1003" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td>


<!---------- he ---------------------------->
<!---------- address-image --------->
<div style="width:1003px; overflow:hidden; height:189px; overflow:hidden;
background-image:url('http://themeupload.theme-designer.com/65/image/3.jpg');
background-repeat:no-repeat">
<!---------- address-image --------->

<div class="theme-designer-com_makan_blogtitle">
<div class="theme-designer-com_blogtitle"><a href="<-BlogUrl->"><-BlogTitle-></a></div>
<div class="theme-designer-com_description"><-BlogDescription-></div>
</div>

</div>
<!---------- he ---------------------------->


<div class="theme-designer-com_badane-simkhardar">
<table border="0" width="1003" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="207" valign="top">

<!-- menu right -->
<div align="center"><div class="theme-designer-com_makan_menuright"><div align="right">

<BlogProfile>
<!-- درباره ما -->
<div class="theme-designer-com_menu-rl-title"><img border="0" src="http://themeupload.theme-designer.com/65/image/title/9.jpg"></div>
<div class="theme-designer-com_menu-rl-badane-other">
<div align="center" style="padding:0px 0px 5px 0px;"><BlogPhoto><img src="<-BlogPhotoLink->"></BlogPhoto></div>
<div style="padding:0px 0px 0px 0px;"><-BlogAbout-></div>
</div>
<div class="theme-designer-com_menu-rl-space"></div>
</BlogProfile>

<!-- Menu -->
<!-- منو اصلی -->
<div class="theme-designer-com_menu-rl-title"><img border="0" src="http://themeupload.theme-designer.com/65/image/title/1.jpg"></div>
<div class="theme-designer-com_menu-rl-badane">
<div class="vmenu"><a href="<-BlogUrl->">صفحه ی نخست</a></div>
<div class="vmenu"><a href="mailto:<-BlogEmail->">پست الکترونیک</a></div>
<div class="vmenu"><a href="<-BlogArchiveLink->">آرشیو مطالب</a></div>
<div class="vmenu"><a target="_blank" href="/posts/">عناوین مطالب</a></div>
<div class="vmenu"><a target="_blank" href="<-BlogXmlLink->">لینک rss</a></div>
<div class="vmenu"><BlogProfileLinkBlock><a target="_blank" href="<-BlogProfileLink->">پروفایل مدیر</a></BlogProfileLinkBlock></div>
</div>
<div class="theme-designer-com_menu-rl-space"></div>
<!-- /Menu -->

<!-- Archive -->
<!-- آرشیو مطالب -->
<div class="theme-designer-com_menu-rl-title"><img border="0" src="http://themeupload.theme-designer.com/65/image/title/2.jpg"></div>
<div class="theme-designer-com_menu-rl-badane">
<BlogArchive><div class="vmenu"><a href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a></div></BlogArchive>
</div>
<div class="theme-designer-com_menu-rl-space"></div>
<!-- /Archive -->

<BlogAuthorsBlock>
<!-- نویسندگان -->
<div class="theme-designer-com_menu-rl-title"><img border="0" src="http://themeupload.theme-designer.com/65/image/title/3.jpg"></div>
<div class="theme-designer-com_menu-rl-badane">
<BlogAuthors><div class="vmenu"><a href="<-AuthorLink->"><-AuthorName-></a></div></BlogAuthors>
</div>
<div class="theme-designer-com_menu-rl-space"></div>
</BlogAuthorsBlock>

<!-- دیگر موارد -->
<div class="theme-designer-com_menu-rl-title"><img border="0" src="http://themeupload.theme-designer.com/65/image/title/10.jpg"></div>
<div class="theme-designer-com_menu-rl-badane-other">
<div align="center"><-BlogCustomHtml-></div>
</div>
<div class="theme-designer-com_menu-rl-space"></div>

</div></div></div>
<!-- / menu right -->

</td>
<td width="28"><img border="0" src="http://themeupload.theme-designer.com/65/image/6.png" width="28" height="835"></td>
<td width="531" valign="top">

<div class="theme-designer-com_menutop-background">
<div class="theme-designer-com_width100-darsad">
<div class="theme-designer-com_menutop-pic-link1"><a href="<-BlogUrl->" title="صفحه ی نخست"><img border="" width="109" height="31" src="http://themeupload.theme-designer.com/65/image/14.png"></a></div>
<div class="theme-designer-com_menutop-pic-link2"><a href="<-BlogArchiveLink->" title="آرشیو مطالب"><img border="" width="109" height="31" src="http://themeupload.theme-designer.com/65/image/14.png"></a></div>
<div class="theme-designer-com_menutop-pic-link3"><a href="mailto:<-BlogEmail->" title="تماس با ما"><img border="" width="109" height="31" src="http://themeupload.theme-designer.com/65/image/14.png"></a></div>
<div class="theme-designer-com_menutop-pic-link4"><a target="_blank" href="<-BlogXmlLink->" title="لینک rss"><img border="" width="109" height="31" src="http://themeupload.theme-designer.com/65/image/14.png"></a></div>
</div>
</div>

<!---------- slideshow ---------------------------->
<div class="theme-designer-com_slideshow-background">

<div style="margin:25px 37px 0px 0px;">
<div class="scrollable">
<div class="items">
<!---------- address-image size:460-173 --------->
<div>
<a target='_parent' href="آدرس لینک عکس" title="تست"><img border="0" src="http://themeupload.theme-designer.com/65/image/slideshow/1.jpg"></a>
</div>
<!---------- /address-image --------->
<!---------- address-image size:460-173 --------->
<div>
<a target='_parent' href="آدرس لینک عکس" title="تست"><img border="0" src="http://themeupload.theme-designer.com/65/image/slideshow/2.jpg"></a>
</div>
<!---------- /address-image --------->
<!---------- address-image size:460-173 --------->
<div>
<a target='_parent' href="آدرس لینک عکس" title="تست"><img border="0" src="http://themeupload.theme-designer.com/65/image/slideshow/3.jpg"></a>
</div>
<!---------- /address-image --------->
</div>
</div>
</div>

<div class="theme-designer-com_makan_slideshow-f-right"><a class="next browse right"><img border="0" src="http://themeupload.theme-designer.com/65/image/12.png"></a></div>
<div class="theme-designer-com_makan_slideshow-f-left"><a class="prev browse left"><img border="0" src="http://themeupload.theme-designer.com/65/image/13.png"></a></div>

</div>
<!---------- slideshow ---------------------------->

<div align="center"><div class="theme-designer-com_post-margin">

<BLOGFA>
<div class="theme-designer-com_post-backtitle">
<div class="theme-designer-com_post-title" align="right"><a href="<-PostLink->"><-PostTitle-></a></div>
</div>
<div class="theme-designer-com_post-badane" align="right">
<div class="theme-designer-com-post-text"><-PostContent-></div>
<BlogPostCategoriesBlock>
<div class="theme-designer-com_width100-darsad">
<div class="post-abi-icon"></div>
<div class="post-abi-icon2">موضوعات مرتبط: <BlogPostCategories separator="، " ><a href="<-CategoryLink->"><-CategoryName-></a></BlogPostCategories></div>
</div>
<div style="theme-designer-com_clear"></div>
</BlogPostCategoriesBlock>
<BlogPostTagsBlock>
<div class="theme-designer-com_width100-darsad" style="margin:4px 0px 0px 0px;">
<div class="post-abi-icon"></div>
<div class="post-abi-icon2">برچسب‌ها: <BlogPostTags separator=", "><a href="<-TagLink->"><-TagName-></a></BlogPostTags></div>
</div>
<div style="theme-designer-com_clear"></div>
</BlogPostTagsBlock>
</div>
<div class="theme-designer-com_post-footerbackground" align="right">
<div class="theme-designer-com-post-time1">
<div class="theme-designer-com-post-time2">نویسنده : <-PostAuthor-></div>
<div class="theme-designer-com-post-time3">تاریخ : <-PostDate-></div>
<BlogComment><div class="theme-designer-com-post-time4"><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script></div><BlogComment>
<BlogExtendedPost>
<div id="theme-designer-com-post-more" style="margin:6px 0px 0px 0px;"><ul>
<li><center><a href="<-PostLink->" ><span class="theme-designer-com_hidden">ادامه مطلب</span></a></center></li>
</ul></div>
</BlogExtendedPost>
</div>
</div>
<div class="theme-designer-com-post-space"></div>
</BLOGFA>

<div class="theme-designer-com_copyright-page">
<BlogNextAndPreviousBlock>
<div style="width:100%">
<BlogPreviousPageBlock>
<div style="width:49%;float:right;text-align:center"><a href="<-BlogPreviousPageLink->">
<b> « مطالب جدیدتر </b></a></div>
</BlogPreviousPageBlock>
<BlogNextPageBlock>
<div style="width:49%;float:left;text-align:center"><a href="<-BlogNextPageLink->">
<b>مطالب قدیمی‌تر	» </b></a></div>
</BlogNextPageBlock>
</div>
<br><br>
</BlogNextAndPreviousBlock>

<center>
.:: This Template By : <a target="_blank" href="http://www.theme-designer.com/" title="قالب وبلاگ" >http://teck-dl.blog.ir/category/%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF/</a> ::.
</center>
</div>
</div></div>

</td>
<td width="26"><img border="0" src="http://themeupload.theme-designer.com/65/image/5.png" width="26" height="835"></td>
<td width="211" valign="top">

<!-- menu left -->
<div align="right"><div class="theme-designer-com_makan_menuleft"><div align="right">

<BlogCategoriesBlock>
<!-- موضوعات -->
<div class="theme-designer-com_menu-rl-title"><img border="0" src="http://themeupload.theme-designer.com/65/image/title/4.jpg"></div>
<div class="theme-designer-com_menu-rl-badane">
<BlogCategories><div class="vmenu"><a href="<-CategoryLink->" ><-CategoryName-></a></div></BlogCategories>
</div>
<div class="theme-designer-com_menu-rl-space"></div>
</BlogCategoriesBlock>

<BlogLinksBlock>
<!-- لینک دوستان -->
<div class="theme-designer-com_menu-rl-title"><img border="0" src="http://themeupload.theme-designer.com/65/image/title/5.jpg"></div>
<div class="theme-designer-com_menu-rl-badane">
<div class="vmenu"><a target="_blank" title="قالب وبلاگ" href="http://www.http://teck-dl.blog.ir/category/%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8%20%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF/" >قالب وبلاگ</a></div>
<BlogLinks><div class="vmenu"><a target="_blank" href="<-LinkUrl->"><-LinkTitle-></a></div></BlogLinks>
</div>
<div class="theme-designer-com_menu-rl-space"></div>
</BlogLinksBlock>

<BlogLinkDumpBlock>
<!-- پیوندهای روزانه -->
<div class="theme-designer-com_menu-rl-title"><img border="0" src="http://themeupload.theme-designer.com/65/image/title/6.jpg"></div>
<div class="theme-designer-com_menu-rl-badane">
<BlogLinkDump><div class="vmenu"><a target="_blank" title="<-LinkDescription->" href="<-LinkUrl->" ><-LinkTitle-></a></div></BlogLinkDump>
<div class="vmenu"><a href="javascript:void(0)" onclick ="OpenLD();">لیست تمام پیوند ها</a></div>
</div>
<div class="theme-designer-com_menu-rl-space"></div>
</BlogLinkDumpBlock>

<BlogTagsBlock>
<!-- برچسب ها -->
<div class="theme-designer-com_menu-rl-title"><img border="0" src="http://themeupload.theme-designer.com/65/image/title/7.jpg"></div>
<div class="theme-designer-com_menu-rl-badane">
<BlogTags><div class="vmenu"><a href="<-TagLink->" title="<-TagCount->"><-TagName-> (<-TagCount->)</a></div></BlogTags>
</div>
<div class="theme-designer-com_menu-rl-space"></div>
</BlogTagsBlock>

<BlogPreviousItemsBlock>
<!-- آخرین مطالب -->
<div class="theme-designer-com_menu-rl-title"><img border="0" src="http://themeupload.theme-designer.com/65/image/title/8.jpg"></div>
<div class="theme-designer-com_menu-rl-badane">
<BlogPreviousItems items="15" ><div class="vmenu"><a href="<-PostLink->" title="<-PostDate->" > <-PostTitle-> </a></div></BlogPreviousItems>
</div>
<div class="theme-designer-com_menu-rl-space"></div>
</BlogPreviousItemsBlock>

</div></div></div>
<!-- / menu left -->

</td>
</tr>
</table>
</div>

</td>
</tr>
</table>
<!-- / -->
</div>
</div>
</div>

<div class="theme-designer-com_footer1"><div align="center"><div class="theme-designer-com_footer2"></div></div></div>

</body>
</html>

نظر شما راجع به این قالب :

نظرات  (۲)

سلام
مطالب خوبی گذاشتی ولی تعجب میکنم چرا اینقدر بازدیدت کمه
می خوام یه روش خوب بهت معرفی کنم واسه بالا بردن بازدیدکنندگان وبلاگت
برو تو سایت 24 آی پی عضو شو بعد رو گزینه کسب امتیاز کلیک کن بعد امتیازات رو به وبلاگ خودت اختصاص بده بعد می بینی که چجوری بازدید وبلاگت بالا میره حتما امتحان کن
اینم آدرسش
www.24ip.ir
سلام واقعا قالب خوبیه

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی